Extrastämma 19/11 kl 18.30 utbyggnad brygga

Styrelsen kallar till extrastämma angående utbyggnad av bryggan i Söderviken. Torsdagen den 19/11 kl 18.30 i Farsta Gård – sal Rättaren. Det går att rösta via fullmakt. Följande regler gäller (ur stadgarna):

Vid föreningsmöte ges varje medlem, som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen en röst. Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud, som själv är medlem i föreningen, eller genom familjemedlem. Ombud ska före sammanträdets början anmäla sitt röstinnehav och visa vederbörlig fullmakt för ordförande. Ej må någon rösta, på grund av fullmakt, för mer än en frånvarande medlem.

Välkommen önskar styrelsen